• October 4, 2022

Korean Dragon Nest

Dragon Nest – Wikipedia Dragon NestDragon Nest logo by Eyedentity Games and NexonGenreMMORPG GameDeveloperEyedentity GamesPublisherKOR: Nexon→Actoz Soft→PupugameNA: Nexon→Eyedentity GamesSEA: Cherry Credits→Eyedentity GamesEU: eFusion→Shanda→Cherry CreditsGenreAction MMORPGEngineDragon Nest Engine; internal name: Eternity EnginePlatformMicrosoft WindowsReleasedKOR: March 2010NA: September 2011[1]EU: March 2013 MangaDragon Nest: Shungeki no SedoWritten byEyedentity GamesIllustrated byTatsubonPublished byKodanshaMagazineMonthly Shōnen RivalDemographicShōnenOriginal runJune 4, 2010 –…

Read More